ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ 1000 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠵᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠦᠷ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ︔ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ︔ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠬᠤ︔ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠤ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠠ  ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠰᠣᠪᠠ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ