ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ 14 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ᠂ 101 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 14᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 1 ᠪᠤᠢ︔ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 106᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 4᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠣᠷ ᠴᠡᠭ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ 3000 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ 2.1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ 300 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 80716 .9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ 3. 91 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ