ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        1997 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ 6 ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠤ A ᠰᠲ᠋ᠣᠺ  ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ B ᠰᠲ᠋ᠣᠺ 1994 ᠤᠠ᠂ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠪᠠ᠃ 1996 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠹᠸᠡᠭ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠣᠩ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 4 ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ 6 ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠨᠢ 10 .19 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ 2.45 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 15.6 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ 11 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ 6 ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠱᠸᠠᠵᠸᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 3 ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠠᠬᠴᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠯᠣᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ︾ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 38230 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 32.58 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2002 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠣᠣᠠ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠢ ᠱᠦᠢ ᠠᠳᠠᠯ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ᠂ ᠢᠯᠢ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠽᠢ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠩ ᠹᠠ᠂ ᠮᠢᠩ ᠲᠢᠶᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠶᠢᠨ ᠢᠣᠢ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ᠂ ᠱᠢ ᠴᠢ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ᠂ ᠹᠦᠯᠣᠩ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠢ ᠯᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠯᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠨᠢᠩᠴᠸᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠣᠭᠤᠷᠢᠳᠣ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠹᠸᠡᠭ᠂ ᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ B ᠰᠲ᠋ᠣᠺ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠨᠣᠯᠣᠣᠷ ᠤᠨ B ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠵᠠᠷᠬᠡ 21 ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ