ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠵᠦᠪᠳᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠣᠯᠠᠯ ᠦᠭᠴᠠᠬᠡ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠦᠭᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠣᠵᠣ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠦᠭᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠳᠡᠭ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ