ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠴᠠᠪ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠸᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠶᠠᠠᠪᠸᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 10 ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮᠳᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠠᠳᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠲᠦᠷ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠣ᠂ ᠰᠢ ᠠᠠ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠶᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ