ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ︾ ︵ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠠᠮᠠᠯ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠣ ᠮᠦᠩᠭᠦ︶ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ︾ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 50 ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡᠳᠣ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠣ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ