ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠴᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠫᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠦᠭᠦᠵᠣ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠳᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠳᠣ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ᠂ ᠱᠠᠠ ᠰᠢ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠣ᠂ ᠠᠨᡁᠦ᠋ᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠦᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ