ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠ ᠭᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ 16~65  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠴᠦᠮ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 5 ᠵᠢᠯ᠂ 10 ᠵᠢᠯ᠂ 15 ᠵᠢᠯ᠂ 20 ᠵᠢᠯ᠂ 30 ᠵᠢᠯ ᠬᠡᠭᠦ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ 70 ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ