ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠦᠵᠣ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ 1986 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋᠂ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠣᠠ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠠ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠣᠠ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶᠠᠷ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ᠂ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ