ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

       ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠯᠣᠰ  ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ 1981 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠰᠦᠢᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠯᠣᠰᠣᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ︔ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠨᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ︔ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠺᠠᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠪᠠ᠃


ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ