ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/9/23

        ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ︵ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ᠂ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠦᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠷᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠠᠭᠦᠷᠠᠭᠦ᠂ ᠵᠣᠣᠠ᠂ ᠰᠦᠩ ᠬᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠰᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠳ᠋ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ 1 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 1471.55 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ 8.07 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ 3.90 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠣᠢ ᠲᠦᠯᠣᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠭᠤᠰ 1. 02 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ