ᠲᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/10/24
   ᠲᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ                 ᠮᠦᠩᠬᠡᠨᠡᠰᠤᠨ  ᠰᠦᠮᠪᠤᠷᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠠᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠰᠦᠯᠳᠠᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠡᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠯᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡ᠃ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠤᠴᠢᠡᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠰᠠᠡᠰᠠᠷ ᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠪᠤᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠡᠷᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢᠬᠡᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠃                          ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ                    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ