ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/20
     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ               ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠨᠠᠩᠰᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠲᠠᠨ ᠤ 80 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ                         ᠮᠦᠩᠬᠡᠨᠠᠰᠤᠨ           ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠠᠳᠠ ᠯᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠤᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠬᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠᠬᠦᠷᠦᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠮᠤ︕            ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ              
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ