ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶  4 ᠥᠷᠥᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠬᠡᠯᠠᠠ ᠭᠥᠷᠥᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠣ᠋ ᠥᠢᠳᠡᠢ ᠁ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠴᠥᠭᠦᠠ ᠡᠯᠡᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠁                               2021 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ         5 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠁ ᠲᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠮᠡᠳᠬᠡᠯᠴᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ ᠁ ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠶ᠎ᠠ ᠁ ᠣᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠣ ᠁                              2021 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ         6 ᠲᠡᠷᠬᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡᠳᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠨᠣᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠣᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯᠬᠠᠨ ᠁ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠰ ᠪᠥᠷᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠣᠮᠣᠬᠯᠠᠩ ᠬᠠᠯᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠁ ᠭᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠥᠬᠡᠮᠳᠥᠭ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠁                  2009.7.10  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ