ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵  ᠭᠤᠷᠪᠠ​︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵  ᠭᠤᠷᠪᠠ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶       7 ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠶᠣᠬᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠥᠶ᠎ᠠ  ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠁                         2016 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ       8 ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠣ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠥᠴᠥᠬᠡᠳᠣᠷ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠠ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠁ ᠥᠨᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠥᠪᠬᠡᠠ ᠥᠨᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠯᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠁                         2018 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ       9 ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠵᠠᠢ ᠡᠬᠡᠯ ᠪᠣᠷᠣᠬᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠥᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠥᠯᠭᠦᠵᠣ ᠪᠢ ᠥᠰᠥᠭᠰᠠᠠ ᠡ ᠡᠩ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠡ ᠁ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠪᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠨᠢᠰᠥᠭᠰᠡᠡ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠭᠥᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠥᠳᠣᠯᠥᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠭᠦᠳᠠᠠ ᠪᠣᠱᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠡ ᠁                      2016 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ