ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠲᠥᠷ᠊​ᠪᠡ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠲᠥᠷᠪᠡ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶         10 ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠥᠭᠯᠡᠵᠣ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠥᠯᠥᠬᠡᠢ ᠰᠠᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠥᠪᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠶᠣ᠋ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠰᠬᠢᠠ ᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠥᠷᠬᠡᠯᠡᠡ ᠲᠣᠬᠵᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠡᠭᠦᠷᠮᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠣ ᠲᠣᠭᠤᠨᠣᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠬᠤᠶᠢᠮᠣᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠣᠨᠣᠷᠠᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠡᠵᠣ ᠠᠭᠤᠣ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠠ ᠲᠡᠶᠢᠪᠣᠰᠢᠷᠡᠵᠣ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠁                            2010 ᠤᠠ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠣ ᠳᠤ        11 ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠣ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠡ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠣᠰᠣ ᠨᠢᠭᠤᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠡ ᠁                            2018 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ       12 ᠲᠡᠩᠴᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠭᠥᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠳ  ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠠᠷᠣ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠯᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠶᠣᠮ ᠁ ᠲᠣᠭᠤᠢ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠥᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠣᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠲᠣᠵᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠁ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠠ ᠣᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠁                           2018 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ