ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/8
 ᠴ᠊ ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌             ᠴᠠᠰᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭᠡ ︵ᠲᠠᠪᠤ︶                                       ︵ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ︶       13 ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠮᠣᠷᠢᠠ ᠲᠥᠪᠡᠷᠬᠡᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠵᠣ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠥᠶᠡᠬᠡᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠰᠣᠯᠳᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠥᠷ ᠲᠥᠣᠷᠬᠡᠡ ᠲᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳᠠᠠ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠁ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠡ ᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠠ ᠴᠡᠯᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠶᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠠ ᠥᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠥᠨᠳᠣᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠣᠨᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠥᠪᠣᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠁                     2018.11.27  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ       14    ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢ ᠥᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠥᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠁ ᠣᠳᠣ ᠲᠡᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠰᠠᠭᠤᠵᠠᠢ ᠁ ᠣᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠡ ᠁                     2017 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ       15 ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠪᠥᠵᠢᠭᠯᠡᠡ ᠨᠢᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠠ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠥᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡ ᠁ ᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠳᠠᠪᠰᠢ ᠭᠥᠬᠡᠷᠥᠭᠦᠠ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠣᠳᠣᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠪᠥᠮᠪᠣᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠬᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠁ ᠴᠡᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠨᠢᠳᠣᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠁                      2017 ᠤᠠ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠣᠯ ᠳᠤ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ