ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
          ᠡᠪᠦᠯ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ                              ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠᠵᠤᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤᠮᠠᠨᠠᠨ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠦᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠤᠨᠠᠮ᠃ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠰᠡᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠰᠢᠳ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠵᠤᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠴᠦᠪᠦᠳᠡᠯ ᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ᠃ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠭᠤᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠮᠡᠯᠳᠦᠵᠦᠠᠲᠡᠭᠡ ᠲᠡᠨᠲᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠰᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠭᠠᠲᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠢᠪᠬᠠᠨᠠᠮ᠃ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠵᠦᠨᠡᠲᠦᠶᠢᠬᠦ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠵᠤᠨᠡᠮᠨᠡᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠪ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠡᠢ ᠠᠮᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨᠠᠮ᠃ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳᠦᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠵᠦᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠳᠤᠵᠤᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠳ ᠢ ᠴᠢᠩᠳᠠᠯᠠᠵᠤᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠳᠦᠨᠡᠮ᠃ᠦᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠢᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠷᠭᠢᠵᠤᠦᠳᠡ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠯᠠᠪᠰᠠᠯᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠮᠦᠰᠦ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠤᠯᠴᠢᠭᠠᠨᠠᠵᠤᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠬᠦᠬᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨᠠᠮ᠃ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠠᠵᠢᠬᠤ ᠳᠤᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠬᠤᠷ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠬᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠳᠤᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠨ ᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨᠡᠮ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ