ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
        ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ                       ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠯᠤᠰᠬᠠᠨ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠭᠤᠨᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠮᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠩᠬᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ᠬᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠢᠵᠦ ᠬᠤᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠷᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠳᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠠ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ ᠣᠮᠤᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠪᠴᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ᠎ᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠭᠤᠨ ᠨᠦᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠢᠯᠳᠦᠨ ᠠᠲᠠᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠤᠷᠨᠢᠬᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡᠦᠨᠢᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ