ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/5/12
        ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ                    ᠨᠠ᠊ · ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠬᠠᠬᠢᠷ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠵᠢᠬᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠬᠠᠤᠭᠢᠬᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠦᠨᠳᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠤᠮᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠬᠡᠪᠲᠡᠷᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠬᠦᠷᠵᠡᠩ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠨ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠᠤᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠰᠭᠡ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ᠡᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠵᠠᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠩᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠬᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠᠴᠢᠳᠠᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ