ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/6/2
     ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ                           ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 1970 ᠤᠨ ᠤ                           ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠶᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ                                             ᠮᠦᠩᠬᠡᠨᠠᠰᠤᠨᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠤᠶᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠵᠢᠯᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠴᠤᠤᠯᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠰᠡᠨᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠲᠦ ᠢᠳᠡᠷᠴᠤᠤᠯᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡ ︽ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ︾ ᠨᠢᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠳᠡᠭᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰᠯᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠢᠳᠠᠭᠬᠦᠮᠦᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠥᠭᠬᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠨᠢᠬᠦᠢᠰᠦ ᠴᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠡ︕                   ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ