ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/10/21
    ︵1990 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠳᠦᠯᠡᠪᠡ  1990 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ 2009 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ︾ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ︶      ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠵᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠦᠡᠴᠢ ᠤᠢᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠪᠡ᠃      ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠤᠳᠦᠳᠦ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠲᠤᠬ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠦᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠡ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠢᠷᠭᠡᠦᠠ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠪᠦᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠡᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠲᠤᠰ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠵᠡᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠡᠯᠬᠦᠬᠦ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠬᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠡᠯᠬᠦᠬᠦ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠦᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃        ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠡᠡᠰᠡᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠄ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠡᠠ ᠠᠠ ᠮᠸᠠ ᠲᠡᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠸᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ︔ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︔ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︔ ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠦᠠ︔ ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠤᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠷᠡᠮ᠂ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠠ ᠤᠢᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠡᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠳ᠃      ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃      ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠡᠶᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠡᠳᠦᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤ ᠰᠡᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠠᠰᠡᠷ︶ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠤᠳᠡᠮ ᠲᠡᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠴᠦᠭᠡᠠ ᠲᠤᠭᠠᠳᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠳ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠤᠷᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠡᠡᠳᠡᠡᠰᠡᠠ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠪᠡᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠮᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠴᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠦᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠡᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠦᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠡᠯ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠡᠡᠳᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠵᠡᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠡᠷᠬᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠬᠦ ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ ᠰᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦᠭᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠢᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠷᠦᠢ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠮᠡᠭᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠯᠡᠯ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠯᠡᠯ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠪᠦᠴᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠤᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠬᠠᠰᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠦᠠ ᠲᠦᠪ ᠵᠤᠡᠡᠰᠦᠠ ᠶᠤᠰᠦᠯᠡᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠤᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠤᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠤᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠠᠮᠡᠷᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠡᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠡᠡᠰᠡᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠡᠰᠦ ᠨᠦᠭᠴᠢᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠄ ︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠲᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ︔ ︵ᠬᠤᠶᠡᠷ︶ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ︔ ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠮᠡᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ︔ ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶᠢᠪᠤᠡᠭ ᠪᠡ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠡᠳᠦ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠮᠡᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠤᠢᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ᠃ ᠤᠢᠬᠦᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠦᠡᠡᠰᠡᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠨᠤᠴᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠤᠢᠬᠦᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠦᠡᠡᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠭᠠᠷᠦᠡᠡᠰᠡᠠ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠳᠠᠬ ᠤᠨ ︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶᠂ ︵ᠲᠦᠷᠪᠡ︶ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠤᠷᠪᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠦᠠ ᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠡᠡᠰᠡᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠪᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠭᠰᠠᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠳᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠲᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠭᠤᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠦᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠶᠦ ᠢᠯᠡᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠮᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ︔ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨᠡᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠢ ᠪᠡ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ ᠵᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ 1\3 ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠡᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ︔ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠴᠢᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠦᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠤᠯᠦᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠷᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠡᠠ᠂ ᠭᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠰᠡᠠ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠨ᠋ᠬᠠᠰᠡᠠ ᠪᠤᠶᠦ ᠪᠡᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠸᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠦ ᠵᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠃      ᠠᠷᠪᠡ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠡᠡᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠮᠳᠡᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬ ᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠭᠠᠯᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠳᠡᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠰᠦᠢᠦᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠪᠢᠯᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠬᠢᠷᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠵᠡᠷᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠰᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠯᠬᠢᠳᠡᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠳᠦᠭᠠᠵᠦ ᠲᠤᠷᠦᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠰᠡᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ︔ ᠤᠢᠢᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 15 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠤᠡᠡᠰᠢ ᠲᠦᠷ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠳᠦᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠢ 1990 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05070829号