ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ   
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ

  • ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠱᠧᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠤ
  • ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠵᠤᠤ ᠴᠠᠩ ᠴᠢᠩ
    ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠹᠠᠨ ᠵᠥᠩ
    ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠯᠢ ᠪᠢᠨ
    ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠫᠧᠩ ᠶᠠ ᠯᠢ
  • ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠢᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠭᠤᠣ ᠮᠢᠩ ᠲᠠᠩ

内蒙古自治区人民政府主办   内蒙古自治区水利厅承办   内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

蒙ICP备05000248号   电话:0471-5259680   邮编:010020

蒙公网安备 15010502001108号   政府网站标识码:1500000056   

开始于:16:52:48结束于:16:52:48
此次请求使用了 46.8747 毫秒!!!