ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/2
    ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠂ ᠰᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ    ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ    ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ 22.5 ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ ︵75 ᠮᠧᠲᠷ︶ ᠪᠤᠶᠤ 45 ᠨᠤᠮᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠰᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ 120 ~ 300 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ 30 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠤᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ 18 ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢ 1.2 ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠬᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢ 0.9 ᠬᠤᠤᠰ ᠠᠯᠳᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃         ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ     ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠦᠮᠯᠡᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ᠃ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠴᠤᠯᠠ  ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠰᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠰᠣᠵᠤ ᠣᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠰᠣᠷᠴᠢᠳ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠯ ᠵᠦᠪ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠴᠤᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠴᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠴᠤᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠣᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠴᠤᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠳᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠣᠷᠴᠢᠳ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠬᠡᠳᠦ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠴᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ 20 ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ 40 ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ᠂ 20 ᠶᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ 20 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ 8 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ 8 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ 4 ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 48 ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠲᠤ 33 ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠲᠤ 15 ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ 33 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ 33 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ 15 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 5 ᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ 20 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 15 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ 35 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠭ  ᠲᠤ ᠳᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 4 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠵᠣ 1 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠭᠡᠵᠦ 22.5 ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ︵75 ᠮᠧᠲᠷ︶ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ 4 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ 2 ᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ 7 ᠰᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 2 ᠰᠣᠷ  ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠭ 7 ᠰᠤᠷ ᠠᠴᠠ 2 ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ 5 ᠰᠤᠷ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠦᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠤ ᠣᠨᠣᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ  ᠪᠠ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨᠣᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷ ᠢ ᠦᠷᠦᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ 24 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 6 ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠷᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠮᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠤ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠫᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠳᠡᠷ ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠰᠣᠷ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃         ᠰᠤᠷ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ    ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ︵ᠶᠡᠷᠥᠩᠬᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ︶ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ︵ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ︵ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ︶ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ︵ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ︶ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠ ︵ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ︶ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯ ᠲᠣᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃          ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠣᠬᠠᠢ     ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠨ᠃ ᠣᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠷᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠠᠮᠣᠭᠤᠨ ᠣᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠨᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠤᠤᠬᠠᠳ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠤᠤᠬᠠᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠳᠤᠲᠤᠨᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠴᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ᠰᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ    ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠤᠯᠠᠮ ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂     ︽ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂  ︽ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠬᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠲᠣᠩ ᠴᠤᠯᠠᠲᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠨ︾᠂ ︽ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠢᠳᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠣᠬᠠᠳ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠳᠠ ︵ᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠡᠳᠤᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠴᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠣᠯᠭᠤᠲᠠᠭ᠃         ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ︵ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭ︶ ᠲᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠡᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ︵ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭ︶ ᠲᠤ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 70% ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠫᠤᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠨᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 60% ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃        ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 55% ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ    ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 50% ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠭᠤᠳᠠᠭ᠃         ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ     ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠤᠨᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠨᠤᠶᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠠᠭᠰᠠᠵᠤ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠰᠣᠷᠴᠢᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠣᠮᠣ ᠰᠣᠮᠣ  ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠮᠤᠷᠳᠤᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备18004690号