ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/4/20
                                           ●  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ         ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠᠴᠤᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠦ ᠲᠠᠷᠠ ᠯᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠱᠤᠬᠤᠭᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠬ᠃           ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠨ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠬ᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠳᠤ᠄           1. ᠲᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠵᠢᠵᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠬᠤᠯᠳᠠ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠬ ᠭᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠴᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃           2. ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠃ 1990 ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠢ ᠶᠠᠬ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃           3. ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠄ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ︵ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ︶ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠤᠨᠰᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠷᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠪ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃           4. ᠦᠰᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠡ᠄ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠭᠤᠬᠠᠳᠠᠬᠤ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ︾ ᠺᠠᠯᠦ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢ᠊ · ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠦᠰᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ᠃           5. ᠴᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠄ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠲᠠᠰᠢᠵᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠬᠤ᠃ 1997 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ 512 ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠰᠠᠴᠠᠨᠪᠦ᠋ᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃           6. ᠭᠦᠨᠳᠤᠷᠦᠭᠡ᠄ ᠵᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠤᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠃           7. ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡ᠄ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠭᠦᠮᠦᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠬᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃           ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ         1. ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ           ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ — ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃           2. ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠦ           ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠦᠭᠦᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠦᠰᠦ ᠶ᠋᠊ ᠢ ᠨᠢ  ᠲᠠᠪᠳᠠᠳᠠᠬ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠶᠠᠷᠦ   ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ︽ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︽ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠷ‌ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ︾ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠦᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ‌ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠭᠡᠷ  ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠳ  ᠲᠤ  ᠪᠠᠨ ︽ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠤᠯ ᠢ ᠵᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠮ ᠢ ᠵᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠮᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠢ ᠤᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃           3. ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ           ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠮᠳᠠᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠤᠨᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠵᠦ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃           4. ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ           ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠰᠦ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠬᠤᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠡᠮᠳᠤᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠮᠡᠭᠡ ᠭᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠳᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠦ᠋ᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠦᠷᠦ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠮᠠᠭᠰᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠦ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠩᠭᠡᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠦ ᠱᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠦᠳᠠᠯᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠦᠳᠠᠯᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠭᠦᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ‌‍ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠰᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠰᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ︽ᠪᠢ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠡᠭᠬᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠯᠠ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠩᠬᠡᠮ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备18004690号