ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/9/14
    ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠲᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠠᠮᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ︽᠁ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︽ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠡ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠤᠷᠤᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠪᠦᠰ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︾ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠵᠦᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠲᠠᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠨᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠠ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠲᠤᠪᠤᠷᠤᠤᠲᠦ ᠵᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠤᠱᠤᠤ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠳ᠂ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠢᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠵᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃         ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠯᠡ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠬᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠦ ᠪᠥᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠯᠭᠢᠮ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠵᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ᠂ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠳᠤᠷᠬᠤ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃         ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠰᠢᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠥᠬᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠳᠠ ᠥᠨᠵᠢᠭᠦᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠵᠦ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠦᠯᠬᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠲᠣᠲᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠣᠣᠷᠠᠯᠲᠣᠭᠠᠳ ᠲᠣᠩ ᠦᠵᠡᠮᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠲᠤᠭᠤᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠰᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠤᠭᠤᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠣᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮᠥᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠡᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠲᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ︖ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ︽ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠭᠡᠨᠡᠳᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ ᠪᠥᠷ ᠦᠵᠦ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠪᠥᠬᠡ ᠵᠥᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃          ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠱᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠱᠠᠩ ᠣᠯᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠡ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠣᠲᠣᠬᠴᠢ ᠠᠮᠢᠨᠴᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠦ ᠤᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠲᠠᠬ᠃ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠳᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠡ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠦ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠱᠠᠩ ᠲᠣᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠪᠥᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠣᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠯᠡ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ᠂ ᠱᠤᠳᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃         ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠤᠭ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ     ︽ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠭᠤᠨᠠᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠢ︾᠂ ︽ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠲᠣᠪᠣᠷᠤᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠳᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠯ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ︖ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠰᠢᠭ ᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠡᠮᠥᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠪᠠᠵᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠨᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢ ᠤᠤ︖ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠥᠨᠥ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨᠳᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠥᠮᠥᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ︖ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ᠂ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠯᠡ ᠶᠣᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠳᠬᠤ ᠯᠡ ᠣᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠠᠬᠲᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠰᠠᠳᠤᠪᠠᠯ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠬᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠮ ᠰᠣᠭᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ —         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠬᠲᠠᠲᠠᠬ᠃ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠵᠡᠰ ᠲᠣᠪᠣᠷᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠭᠡᠳᠣ ᠵᠣᠳᠤᠭ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠥᠩᠭᠡᠳᠦ   ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠤᠤ ᠰᠡᠩᠬᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠭᠤᠶᠣ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠢ︕         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ︕         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠩᠭᠤᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠶᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢ⁈         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣᠨ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠶᠢᠳᠬᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠨ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ︕         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡ ᠳᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠬᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠳ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠳᠡᠪᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠮᠢᠨ ᠳᠤᠬᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠶᠣᠮᠰᠢᠬ᠂ ᠰᠦᠷᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠯᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠴᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ︕         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠣᠬᠵᠣᠮ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠠᠳᠠᠪᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠡᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠷᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠳᠤᠬᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠢ︕         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠰ ᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠳ᠂ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠢᠳᠮᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠬ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠮᠦᠴᠡ ᠣᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠢᠲᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备18004690号