ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠥᠷᠢᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/31
    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠭᠥᠭᠵᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠮᠥᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃           ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠭᠦ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃           1.ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠡᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃     2. ᠨᠠᠷᠨ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠡᠷᠨ ᠵᠥᠪ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃           3. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠦ ᠤᠬᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠪᠡᠯ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃         4. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠤᠨ ︵ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡᠯ︶ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           5.ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭ᠌ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠡᠭᠰᠢᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃           6. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠤᠨ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠤᠷᠠᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃           7.ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠤᠨ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠯᠢ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠥᠵᠡᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠳᠠᠯᠬᠡᠵᠦ ᠭᠥᠡᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           8. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           9.ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠳᠠᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠪᠡᠯ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠥᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃           10. ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠡᠰᠠᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠲᠤᠰᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠵᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃           11.ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           12. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠥᠬᠡᠢ ᠭᠥᠳᠠᠯᠬᠡᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃           13.ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃           14.ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠦ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠱᠥᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃           15. ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           16. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠭᠥᠵᠢᠷᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠥᠷ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠦ ᠥᠬᠡᠢ᠃     17. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃           18. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠯᠡᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠪᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠡᠯ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰᠪᠡᠯ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠨ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠨ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃           19. ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠤᠷᠠᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃           20. ᠬᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤ᠂ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠪᠡᠯ᠂ ᠥᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃           21. ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠲᠥᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃     22. ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠷᠤᠶᠢᠴᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠥᠬᠡᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠤᠡᠬᠤ ᠲᠠᠤᠡᠬᠠᠯ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠴᠠᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备18004690号