ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ —  ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/2/22
    ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠦ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠳᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠣᠬᠲᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠤᠳᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃     ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 — 17 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠤᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 73 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 59 ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠴᠢ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ︽ᠠᠯᠲᠠᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠥ ᠦᠨᠥᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠥ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠊ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠥ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠣᠳᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃     ︽ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠥ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠥ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠠᠳᠦᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠥ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠡᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ︕ᠤᠡᠭᠰᠢᠪᠦᠷᠢ᠄     ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠤᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠴᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷᠠᠬᠳᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃     ᠴᠢᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ 73 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ     ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠳᠦ -100 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ     ᠪᠦᠬᠡᠪᠢᠯᠢᠭ - 90 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ     ᠵᠠᠯᠰᠠᠩ 81 ᠺᠢᠯᠥᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备18004690号