ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/8
      ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ 109᠂ 97 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ 37᠂ 476 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠳᠣᠩ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ 16 ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ 1 ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠤᠩ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠳᠣᠩ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠬ ᠨᠠᠬᠡᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠠᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠨᠢ 9 ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠴᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠯᠠᠶᠢᠰᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ᠂ ᠤᠣᠮᠸᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃    
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ