ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28
        1977 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1979 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ 3 ᠴᠠᠬ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1982 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ︽ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ 1 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 29 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 4 ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ 2 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠂ 10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂ 100 ᠸᠠᠲ ᠤᠨ 4 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 86% ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ