ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9
        ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ  ᠤᠨ ᠯᠣᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠢᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠡᠳᠠᠬᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠯᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 210 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ 1974 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1978 ᠤᠠ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ 30 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠢᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠴᠣᠰᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ - ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ 60 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠢᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠸᠣᠯᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯᠳᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠭᠦᠷᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠪᠤᠣ ᠱᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 90 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1998 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ 4.91 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 9 .43 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 2.30 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ  ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣ 1754 ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 194038 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ