ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9
        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯᠳᠣ ᠢᠯᠴᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1954 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 40 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠢᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ 156 ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠣᠰ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠢᠭᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠠ ᠭᠦᠸᠧᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ 1986 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠱᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ 1.45 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠭᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 3.6 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ 20.5 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 496 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣ᠋ ᠵᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠰᠢᠬ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 4 ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ 5 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ 1980 ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠ 6 ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠨᠤᠬ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠪᠠ᠃ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ