ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 306 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
         ᠰᠦᠢ ᠵᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠩᠴᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠠ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠᠽᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠦᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠦ᠋ᠩ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠩ᠂ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠧᠩᠽᠢ᠂ ᠵᠢᠠᠱᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠣ ᠴᠢᠶᠦ᠋ᠠ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠨᠢᠶᠠᠠᠽᠢ᠂ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠯᠦᠩ ᠡᡁᠧ ᠽᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᡁᠢ ᠿᠦᠢ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠰᠢᠩ ᠶᠣᠸᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠸᠢ ᠱᠦᠢ ᠴᠢᠶᠣᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 357 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠯᠢᠴᠢᠩ᠂ ᠱᠠᠷᠤᠬ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠪᠢᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠯᠢᠶᠣᠣᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠬ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠵᠦᠰᠣᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ