ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
        ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠳᠣ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠠᠴᠠ 4.6 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠃ 1933 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ 150 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠶᠠᠠᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠭᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠷ ︵2098 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ︶ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1988 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠴᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ 1800 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠣ᠂ 36 ᠮᠧᠲᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠠ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ 1991 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ BAE-146 ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠨᠢᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ