︽ᠪᠦᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1872 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1909 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠮᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ 16 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 250 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠩ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ 4 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠣᠨᠦᠭ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠠ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠲᠢᠭᠯᠡᠵᠣ ︽ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠷ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ