︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1979 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠭᠦ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠬᠡ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ