︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠣ ᠤᠳᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1977 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ︽ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ︾᠂ ︽ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ︾᠂ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾᠂ ︽ᠱᠢᠷᠣᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ︾᠂ ︽ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ︾᠂ ︽ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠯᠪᠠᠵᠣ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 1026 ᠵᠦᠢᠯ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ 68 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ