︽ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ 3 ᠪᠦᠯᠦᠭ 20 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠳᠣᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠣ ᠢᠯᠢᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ︔ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠰᠢᠮᠠᠳᠣ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ