︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠢᠣ· ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ 200 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ︾᠂ ︽ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ︾᠂ ︽ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠢ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠰ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠴᠣ᠋ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤᠷᠪᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠨᠢᠠ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ︾ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠦᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠣ ᠦᠭᠪᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ