︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1994 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠤᠬ 30 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 26 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷᠳᠠᠯ᠂ 19 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ 34 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ 2 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠴᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠳᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ 6 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ 48 ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ