︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠷᠣᠯᠮᠠᠵᠠᠪ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ 60 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ 6 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ