︽ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠶᠠᠩ·ᠠᠮᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ  ᠳᠤ 233 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ 195 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ