︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠬᠠᠢ ᠯᠦᠩ ᠪᠤᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ  ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 6 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ 45 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠴᠢᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠣᠮᠤᠬ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 8 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ 38 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ 43 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ 13 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ 21 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ 9 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ 6 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠬ ᠴᠠᠪ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ 92 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ 3 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ 23 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ︔ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 9 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠶᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ 191 ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ︔ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 10 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠠ︔ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 36 ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ  ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ