︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠬᠤᠣ ᠰᠢᠣ ᡁᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠲᠦᠪ ᠤᠨ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 1/3 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠡᠮ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ  ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠦᠬᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ  ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ